Duurzaamheid en klimaatbescherming

Duurzaamheid

Onze verantwoordelijkheid

Duurzame producten, toegankelijkheid, inclusie en tijdloos design zijn altijd verankerd geweest in het DNA van HEWI. HEWI is niet alleen gids op het gebied van toegankelijkheid, maar ook een erkend expert op het gebied van systeemdesign. Duurzaamheid en klimaatbescherming vormen een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie.

Hoogste eisen aan kwaliteit en design

Duurzaamheidsvisie: Duurzame, barrièrevrije sanitaire producten

Duurzaamheid omvat ecologische en sociale aspecten. Bij HEWI staat de mens centraal: Met zijn trendsettende architectuur en innovatieve barrièrevrije systeemoplossingen draagt het bedrijf bij aan duurzaam bouwen op het gebied van toegankelijkheid, inclusie, duurzaamheid en tijdloos design. Op die manier maakt de gids toegankelijkheid mogelijk in het dagelijks leven van iedereen - ongeacht leeftijd of met welke beperking. HEWI countert de snel veranderende aard van producten met duurzame sanitaire producten en beslag die voldoen aan de hoogste eisen aan kwaliteit en design.

Evenzeer ligt bij HEWI ligt het welzijn van haar medewerkers na aan het hart. HEWI is een verantwoordelijke werkgever en de bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door familiale samenhang, teamgerichtheid, diversiteit, waardering en participatie. Vertrouwen, persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en betrokkenheid geven vorm aan de dagelijkse werkzaamheden.

Modern ecodesign van postindustrieel recyclaat

Nieuwe Re-Stoel familie van HEWI

Hoe kan het materiaal dat bij de productie van HEWI ontstaat een tweede leven krijgen? Deze vraag heeft geleid tot de nieuwe Re-Stoel familie van HEWI. Deze bestaat uit drie krukken en twee badstoelen en is gemaakt van post-industrieel gerecycled materiaal. Eén deel is afkomstig van HEWI-productie, het andere van een regionale producent. In de natuurlijke kleuren bosgroen en donker granietgrijs bieden ze een spannende en levendige look en feel om aan te raken en te voelen.

De materiaalmix van gerecycled polypropyleen en gerecycled polyamide geeft de licht gevlekte oppervlakken een levendige en individuele uitstraling met hun unieke patronen en doorschijnende kleurstippen. Door gerecycled materiaal te gebruiken, wordt niet alleen plastic afval verminderd, maar is elke zitting en armleuning ook uniek.

We Care

Duurzaamheidsmissie: Focus op ieders welzijn

Het doel is dat iedereen een zo onafhankelijk mogelijk leven kan leiden en dat HEWI-producten bijdragen aan hun welzijn. Daarom werkt het bedrijf voortdurend aan barrièrevrije sanitaire producten en inrichtingsconcepten. Via een uitgebreid seminarprogramma over Universal Design en barrièrevrije architectuur biedt het voorlichtingswerk voor architecten en planners, de handel en het ambacht.

Als werkgever schept HEWI de voorwaarden voor teamgeest, kwaliteit en werkzekerheid. Met de werkgroep Gezondheid zorgt HEWI voor de bevordering van de arbeidsveiligheid en gezondheid in het bedrijf. Medewerkers dragen hun eigen ideeën aan in het kader van ideeënmanagement. HEWI voorziet ook in de verdere opleiding en doorontwikkeling van haar medewerkers met diverse opleidingen en programma's.

HEWI betrekt de ondernemingsraad bij ontwikkelingen en beslissingen op het gebied van personeelsbeleid en vertrouwt op sociaal partnerschap. Stagiairs worden vanaf de eerste dag van hun opleiding vertrouwd gemaakt met de klimaatstrategie. Zo hebben de stagiairs al met succes deelgenomen aan de duurzaamheidswedstrijd van Hessen Chemie en daarbij de 1e plaats behaald.

Economie, ecologie en sociale

Duurzaamheidsstrategie: Doelstellingen op korte en lange termijn

HEWI volgt het principe van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG's). De duurzaamheidsstrategie komt tot uiting in de punten "Universal Design & Ecodesign", "Diversiteit & Inclusie & Cohesie" en "Klimaatneutraliteit & Circulaire Economie". 

Een onderdeel van de duurzaamheidsstrategie is het verhogen van de eco- en socio-effectiviteit (d.w.z. meer milieu- en sociale verdraagzaamheid) en de eco- en socio-efficiëntie (d.w.z. een betere verhouding tussen waardecreatie/-vernietiging). HEWI streeft ernaar te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, voor een continue verbetering (procesmanagement en ideeënmanagement), voor het voorkomen van milieuvervuiling en aan het verminderen van gevolgen voor het milieu. 

Bij HEWI omvat het integrale duurzaamheidsbeheer (overeenkomstig de Triple Bottom Line) de drie dimensies economie, ecologie en sociale zaken. Alle drie de dimensies zijn even belangrijk en worden in gelijke mate betrokken bij beslissingen en acties.

Proof of concept

Verpakkingsstrategie

In 2021 ontwikkelde HEWI een duurzame verpakkingsstrategie die in 2022 werd aangenomen. De leidraad bij het ontwerpen van nieuwe verpakkingsconcepten is:

Vermijding, reductie en recycling

Voor HEWI heeft productbescherming de hoogste prioriteit bij de ontwikkeling en implementatie van duurzame verpakkingsconcepten. Het ontwerp van de verpakkingen is gebaseerd op de duurzaamheids- en klimaatstrategie. HEWI volgt hierbij het principe van vermindering en de circulaire economie. Voorwaarde is dat de hulpbronnen in stand moeten worden gehouden en de CO2-balans moet worden verbeterd. 

HEWI heeft zich de volgende doelen gesteld:

  • Gebruik van gerecycled materiaal in plaats van primair kunststof voor kunststofverpakkingen (reeds in uitvoering)
  • Uiterlijk in 2023 zal HEWI alle polyzakjes omzetten in folie van gerecycled materiaal
  • Uiterlijk in 2024 wil HEWI volledig afzien van styropor (piepschuim)

Ons doel en leidend principe

Klimaatstrategie: HEWI volgt de 1,5 graden-klimaatdoelstelling

Als industriële verwerker is HEWI zich bewust van zijn bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van hulpbronnen en energie. HEWI zal het potentieel van kunststoffen ook in de toekomst blijven benutten, volgens het principe van de circulaire economie. De klimaatstrategie omvat klimaatdoelstellingen op korte, middellange en lange termijn. Het bedrijf streeft ernaar het energieverbruik en de broeikasgasemissies te verminderen. HEWI wil in 2030 klimaatneutraal zijn op de locatie (►Scope1 en 2) en in 2045 klimaatneutraliteit bereiken (►Scope3). De strategie volgt de klimaatdoelstelling van 1,5 graad van het klimaatakkoord van Parijs. Voorvallende emissies worden bijvoorbeeld gecompenseerd via klimaatbeschermingsprojecten. Bovendien heeft HEWI toegezegd zich regelmatig te laten certificeren volgens DIN EN ISO 50001 en DIN EN ISO 14001.

Het doel: HEWI streeft ernaar om in 2030 op locatie klimaatneutraal te zijn. Met klimaatneutraliteit bedoelen we netto-nul emissies.

Het leidende principe: Vermijden vóór verminderen vóór compenseren.

Energie-efficiëntiemaatregelen
Hernieuwbare energieën
Klimaatvriendelijke alternatieven
Compensatie

Onze routekaart 

Certificaten

Voor HEWI is een verantwoorde omgang met grondstoffen en dus de bescherming van het milieu vanzelfsprekend. Bescherming van milieu en natuur raken tegenwoordig alle sectoren en bedrijven. Hier vindt u alle certificeringen van de verplichtingen waaraan HEWI voldoet.

Samenwerkingspartners en lidmaatschappen

Samenwerkingen, lidmaatschappen en netwerken zijn belangrijk voor HEWI. Het bedrijf uit Bad Arolsen deelt er niet alleen zijn eigen ervaringen en ideeën, maar doet er ook inspiratie op die kan uitgroeien tot nieuwe oplossingen.

  • Sinds 2021 is HEWI lid van het netwerk ETA-Metropool, dat is opgericht door de Kamers van Koophandel (IHK) en Industrie uit de metropoolregio's Rijn-Neckar en Frankfurt-Rijn-Main.
  • HEWI is medeoprichter en lid van de vereniging "Klimaatneutraal Waldeck-Frankenberg" Het district (gemeenteverbond) heeft zich ten doel gesteld om in 2035 klimaatneutraal te zijn.
  • Daarnaast is HEWI sinds 2021 lid van het VEA-klimaatinitiatief "Klimaatvriendelijk MKB".

Verklarende woordenlijst

Vragen en antwoorden
Wat betekent de doelstelling van 1,5 graad precies?

De 1,5-gradendoelstelling (of 1,5-gradengrens) is het doel de door de mens veroorzaakte wereldwijde temperatuurstijging als gevolg van het broeikaseffect te beperken tot 1,5 graad. Hierbij wordt gerekend vanaf het begin van de industrialisatie tot het jaar 2100. Van de pre-industriële periode wordt de gemiddelde waarde voor de jaren 1850 tot 1900 gebruikt. Bijna alle landen van de wereld hebben over de doelstelling van 1,5 graad op de 21e VN-klimaatconferentie in 2015 overeenstemming bereikt. Eerder was een doelstelling van 2 graden vastgesteld, maar de doelstelling van 1,5 graad biedt aanzienlijk meer voordelen. Deze omvatten een geringere stijging van de gemiddelde temperaturen, hitte-extremen, droogteperioden of stijging van de zeespiegel.

Wat wordt bedoeld met scope?

Bij locatiegebonden klimaatneutraliteit wordt onderscheid gemaakt tussen de emissiegebieden Scope 1 en 2. Scope 1 (directe emissies) omvat de directe uitstoot van klimaatschadelijke gassen in het eigen bedrijf. Dit kunnen emissies zijn die verband houden met de verbranding van brandstoffen in ovens, ketels of voertuigen. Scope 2 (indirecte emissies) omvat de indirecte uitstoot van klimaatschadelijke gassen. Bijvoorbeeld via energieleveranciers (aankoop van stroom), stoom, warmte of koude. HEWI heeft besloten tot doelstellingen en maatregelen en in sommige gevallen reeds uitgevoerd om emissies op de locaties voor deze gebieden te vermijden, te verminderen en te compenseren. Scope 3 omvat alle indirecte emissies die in de waardeketen ontstaan. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen upstream- en downstream-emissies:

  1. Upstream-emissies omvatten de indirecte broeikasgasemissies binnen de waardeketen van bedrijven die verband houden met materiële goederen, d.w.z. aangekochte goederen, en diensten (immateriële goederen).
  2. Downstream-emissies daarentegen zijn de indirecte broeikasgasemissies binnen de waardeketen van bedrijven die ontstaan in verband met hun verkochte goederen en diensten nadat deze geen eigendom van het bedrijf meer zijn of niet meer onder de controle van het bedrijf staan.
Wat betekent Triple Bottom Line?

Triple Bottom Line (TBL) is een benadering die beschrijft hoe 'duurzaamheid' draait om een evenwicht tussen economische, ecologische en sociale prestaties. John Elkington heeft op doorslaggevende wijze het concept vormgegeven. Alleen wie een evenwicht weet te vinden tussen deze drie punten is werkelijk duurzaam. Het gaat erom om op basis van het TPL-concept kengetallen in te voeren die de prestaties van de drie criteria registreren.

Wat betekent het om netto-nul emissies te bereiken?

Netto-nul emissies betekent dat evenveel CO2 uit de atmosfeer wordt verwijderd als er wordt uitgestoten. Ondanks de duurzame technologieën die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, blijven de koolstofemissies verder stijgen. De huidige verbintenissen inzake klimaatbescherming volstaan niet om de doelstelling van 1,5 graad te halen. Netto-nul probeert de norm van klimaatneutraliteit te verhogen. Dit betekent dat bedrijven een minimumdoelstelling voor CO2-reductie moeten vaststellen. Zij moeten ook geleidelijk klimaatbeschermingsprojecten verder ontwikkelen die de CO2-emissies compenseren of zelfs verwijderen (Carbon Removal).

HEWI Nieuwsbrief

De HEWI Nieuwsbrief informeert u over op maat gesneden, onderwerp-gerelateerd nieuws over producten, diensten en evenementen.

Maandelijks

Relevant

Individueel

HEWI MAG