Zrównoważony rozwój i ochrona klimatu

Zrównoważony rozwój

Nasza odpowiedzialność

Trwałe produkty, dostępność, integracja i ponadczasowy design zawsze były zakotwiczone w DNA HEWI. HEWI to nie tylko lider w dziedzinie dostępności, ale takżeuznany ekspert w dziedzinie projektowania systemów. Zrównoważony rozwój i ochrona klimatu stanowią integralną część strategii przedsiębiorstwa.

Najwyższe standardy jakości i wzornictwa

Wizja zrównoważonego rozwoju: Trwałe produkty sanitarne bez barier

Zrównoważony rozwój obejmuje aspekty ekologiczne i społeczne. W HEWI w centrum uwagi znajduje się człowiek: Dzięki architekturze wyznaczającej trendy i innowacyjnym rozwiązaniom systemowym bez barier firma przyczynia się do zrównoważonego budownictwa w zakresie dostępności, integracji, trwałości i ponadczasowego wzornictwa. W ten sposób temat wiodący dostępności bez barier umożliwia lepszą codzienność dla wszystkich - niezależnie od wieku czy ograniczeń. Firma HEWI opiera się szybko rotującym produktom, oferując trwałe produkty sanitarne i armaturę, spełniające najwyższe standardy jakości i wzornictwa.

Podobnie, HEWI bardzo troszczy się o dobre samopoczucie swoich pracowników. HEWI jest odpowiedzialnym pracodawcą, a kultura przedsiębiorstwa charakteryzuje się spójnością rodzinną, orientacją na zespół, różnorodnością, uznaniem i współdziałaniem. Zaufanie, możliwości rozwoju osobistego i zaangażowanie kształtują codzienną pracę.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PRODUKTU

Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD dla okuć do drzwi i okien S 111/162 wykonanych z poliamidu

Okucia do drzwi i okien HEWI S 111 i S 162 z poliamidu posiadają własną Deklarację Środowiskową Produktu (ang. Environmental Product Declaration, w skrócie EPD), która w przejrzysty sposób przedstawia ich istotne dla środowiska właściwości w formie neutralnych i obiektywnych danych. Dokument podkreśla zaangażowanie HEWI w długotrwały rozwój i przejrzystość ekologiczną oraz dostarcza szczegółowych informacji na temat wpływu produktów na środowisko w całym cyklu ich życia. Dzięki indywidualnej deklaracji EPD dla okuć z poliamidu S 111 i S 162, HEWI oferdostarczauje nie tylko ogólnee informacjee środowiskowe, ale takżee  specyficzne dane dla  poszczególnych produktuów.  dane środowiskowe.

Okucia do drzwi i okien S 111 i S 162 w wersji ze stali szlachetnej posiadają również specjalną Deklarację Środowiskową Produktu. HEWI przedkłada niniejszą EPD w ramach licencji udzielonej przez Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e. V. (Stowarzyszenie Przemysłu Zamków i Okuć).

POBIERZ EPDS

Nowoczesny ecodesign z recyklatu poprzemysłowego

Nowa rodzina siedzeń Re od HEWI

Jak można dać drugie życie materiałowi, który powstaje podczas produkcji HEWI? To pytanie dało początek nowej rodzinie siedzeń Re od HEWI. Składa się ona z trzech taboretów i dwóch krzeseł kąpielowych i jest wykonana z postindustrialnych materiałów z recyklingu. Jedna część pochodzi z produkcji HEWI, druga pochodzi od regionalnego producenta. W zbliżonych do naturalnych kolorach leśnej zieleni i ciemnej szarości granitu, haptycznie i optycznie uzyskujemy ekscytujący i żywy „Look & Feel”.

Mieszanka materiałów z polipropylenu i poliamidu po recyklingu nadaje lekko cętkowanym powierzchniom żywy i indywidualny wygląd z unikalnymi wzorami i półprzezroczystymi kolorowymi kropkami. Wykorzystanie materiałów z recyklingu nie tylko zmniejsza ilość odpadów tworzyw sztucznych, ale również sprawia, że każde siedzisko i podłokietnik są niepowtarzalne.

We Care

Misja zrównoważonego rozwoju: Skupienie na dobrym samopoczuciu ogółu

Celem jest, aby wszyscy mogli żyć w sposób jak najbardziej samodzielny, a produkty HEWI przyczyniały się do ich dobrego samopoczucia. Dlatego też firma stale pracuje nad koncepcjami produktów i urządzeń sanitarnych bez barier. Poprzez obszerny program seminariów na temat Universal Design i architektury bez barier dostarcza informacji dla architektów i planistów, handlu i rzemiosła.

Jako pracodawca, HEWI tworzy warunki dla ducha zespołu, jakości i bezpieczeństwa pracy. Wraz z Grupą Roboczą ds. Zdrowia, HEWI zapewnia bezpieczeństwo pracy i promocję zdrowia w firmie. Pracownicy wnoszą własne idee w ramach zarządzania pomysłami. HEWI dba również o dalsze szkolenie i rozwój swoich pracowników przez różne kursy i programy szkoleniowe.

HEWI angażuje radę zakładową w rozwój polityki personalnej oraz podejmowanie decyzji i stawia na partnerstwo społeczne. Uczestnicy są zapoznawani ze strategią klimatyczną od pierwszego dnia szkolenia. Na przykład stażyści z powodzeniem uczestniczyli już w konkursie zrównoważonego rozwoju Hessen Chemie i zdobyli pierwsze miejsce.

Gospodarka, ekologia i kwestie społeczne

Strategia zrównoważonego rozwoju: Cele krótkoterminowe i długoterminowe

HEWI kieruje się zasadą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). (Sustainable Development Goals, SDGs). Strategia zrównoważonego rozwoju znajduje odzwierciedlenie w punktach "Universal Design & Ecodesign", "Diversity & Inclusion & Cohesion" oraz "Climate Neutrality & Circular Economy". 

Częścią strategii zrównoważonego rozwoju jest poprawa ekologicznej i społecznej efektywności (tj. więcej zgodności środowiska i społeczeństwa) oraz eko-wydajność i społeczna skuteczność (tj. lepszy stosunek tworzenia/niszczenia wytworzonych dóbr). Firma HEWI zobowiązuje się do przestrzegania wymogów prawnych, ciągłego doskonalenia (zarządzania procesami i zarządzania pomysłami), aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska i zmniejszyć wpływ na środowisko. 

W HEWI holistyczne zarządzanie zrównoważonym rozwojem (zgodnie z koncepcją Triple Bottom Line) obejmuje trzy wymiary gospodarkę, ekologię i kwestie społeczne.. Wszystkie trzy wymiary mają jednakowe znaczenie i są w równym stopniu uwzględniane w decyzjach i działaniach.

Proof of concept

Strategia pakowania

W 2021 roku firma HEWI opracowała strategię zrównoważonego pakowania, która została przyjęta w 2022 roku. Naczelna zasada przy projektowaniu nowych koncepcji opakowań brzmi:

zapobieganie, redukcja i recykling.

Dla HEWI ochrona produktu jest najważniejsza, gdy chodzi o rozwój i wdrażanie zrównoważonych koncepcji opakowań. Projekt pakowania oparty jest na strategii zrównoważonego rozwoju i klimatu. Firma HEWI przestrzega zasady redukcji i gospodarki cyrkularnej. Celem jest ochrona zasobów i zmniejszenie bilansu emisji CO2

HEWI postawiło sobie następujące cele:

  • wykorzystać materiał pochodzący z recyklingu zamiast pierwotnego tworzywa sztucznego w opakowaniach z tworzyw sztucznych (już w trakcie realizacji).
  • Najpóźniej do 2023 roku HEWI zamieni wszystkie torby polietylenowe na folię z recyklingu
  • Najpóźniej do 2024 roku HEWI chce całkowicie zrezygnować ze styropianu.

Nasz cel i zasada przewodnia

strategii klimatycznej: HEWI podąża za celem klimatycznym 1,5 stopnia

Jako przetwórca przemysłowy HEWI jest świadoma swojej szczególnej odpowiedzialności w zakresie zasobów i energii. HEWI będzie w przyszłości nadal wykorzystywać potencjał tworzyw sztucznych, podążać przy tym za zasadą gospodarki cyrkularnej. Strategia klimatyczna obejmuje krótko-, średnio- i długoterminowe cele klimatyczne. Firma dąży do ograniczenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. HEWI dąży do tego, aby do 2030 roku być w miejscu produkcji neutralną klimatycznie (►Scope1 i 2) oraz do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2045 roku (►Scope3). Taka Strategia jest zgodna z celem klimatycznym 1,5 stopnia określonym w paryskim porozumieniu klimatycznym. Powstałe emisje kompensuje się przykładowo przez projekty ochrony klimatu. Ponadto HEWI zobowiązała się do regularnego poddawania się certyfikacji zgodnie z DIN EN ISO 50001 i DIN EN ISO 14001.

Cel: HEWI dąży do tego, aby do roku 2030 być w swojej siedzibie przedsiębiorstwem neutralnym dla klimatu. Przez neutralność klimatyczną rozumiemy zerową emisję netto.

Zasada przewodnia: Zapobieganie przed redukowaniem przed kompensowaniem

Środki efektywności energetycznej
Energie odnawialne
Alternatywy przyjazne dla klimatu
Kompensacja

Nasza mapa drogowa 

Certyfikaty

Dla HEWI odpowiedzialne wykorzystanie surowców, a tym samym ochrona środowiska, jest sprawą oczywistą. Ochrona środowiska i ochrona przyrody dotyczą dziś wszystkich sektorów i firm. Tutaj znajdą Państwo wszystkie certyfikaty, których wymogi spełnia firma HEWI.

Partnerzy we współpracy i członkostwo

Współpraca, członkostwo i networking są ważne dla HEWI. Przedsiębiorstwo z Bad Arolsen nie tylko dzieli się tam własnymi doświadczeniami i pomysłami, ale otrzymuje też inspiracje, które mogą przerodzić się w nowe rozwiązania.

  • Od 2021 roku HEWI jest członkiem w sieci ETA-Metropool, którą uruchomiły Izby Przemysłowo-Handlowe (IHK) z regionów metropolitalnych Rhein-Neckar i Frankfurt nad Menem.
  • HEWI jest współzałożycielem i członkiem stowarzyszenia "Neutralne klimatycznie Waldeck-Frankenberg".. Powiat postawił sobie za cel bycie neutralnym klimatycznie do 2035 roku.
  • Ponadto, HEWI jest członkiem Inicjatywa klimatyczna VEA "Przyjazne dla klimatu średnie przedsiębiorstwa"..

Słowniczek

Pytania i odpowiedzi
Co dokładnie oznacza cel 1,5 stopnia?

Cel 1,5 stopnia (lub limit 1,5 stopnia) to cel polegający na ograniczeniu spowodowanego przez człowieka wzrostu temperatury globalnej w wyniku efektu cieplarnianego do 1,5 stopnia. Oblicza się to od początku industrializacji do roku 2100. Z okresu przedprzemysłowego wykorzystuje się średnią wartość dla lat 1850-1900. Prawie wszystkie kraje świata zgodziły się na cel 1,5 stopnia podczas 21 Konferencji Klimatycznej ONZ w 2015 r. Wcześniej ustalono cel 2 stopni, ale cel 1,5 stopnia przynosi znacznie więcej korzyści. Należą do nich mniejszy wzrost średnich temperatur, ekstremów cieplnych, suszy czy wzrost poziomu morza.

Co należy rozumieć przez zakres?

W przypadku neutralności klimatycznej obiektu rozróżnia się obszary emisji Scope 1 i 2. Scope 1 (emisje bezpośrednie) obejmuje bezpośrednie uwalnianie gazów szkodliwych dla klimatu we własnym przedsiębiorstwie. Mogą to być emisje związane ze spalaniem paliw w piecach, kotłach czy pojazdach. Scope 2 (emisje pośrednie) obejmuje pośrednie uwalnianie gazów szkodliwych dla klimatu. Na przykład przez dostawców energii (zakup energii elektrycznej), pary, ciepła lub chłodu. HEWI przyjęła, a w niektórych przypadkach już wdrożyła cele i środki mające na celu unikanie, redukcję i kompensację emisji w swoich zakładach na tych obszarach. Scope 3 obejmuje wszystkie emisje pośrednie, które występują w całym łańcuchu wytwarzania. Wprowadza się tutaj rozróżnienie między emisją z góry i z dołu:

  1. Emisje w górę łańcucha obejmują pośrednie emisje gazów cieplarnianych w ramach łańcucha wartości przedsiębiorstw, które są związane z dobrami materialnymi, tj. zakupionymi dobrami, oraz usługami (dobrami niematerialnymi).
  2. Z kolei emisje niższego szczebla to pośrednie emisje gazów cieplarnianych w ramach łańcucha wartości przedsiębiorstw, które powstają w związku z jego sprzedawanymi towarami, jak również usługami, po tym jak opuściły one już własność lub kontrolę przedsiębiorstwa.
Co oznacza Triple Bottom Line?

Triple Bottom Line (TBL) to podejście opisujące, że zrównoważony rozwój polega na równoważeniu wyników ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. John Elkington odegrał kluczową rolę w kształtowaniu tej koncepcji. Tylko osiągnięcie równowagi pomiędzy wszystkimi trzema punktami będzie zrównoważone. Chodzi o wprowadzenie kluczowych danych liczbowych opartych na koncepcji TPL, które umożliwiają pomiar skuteczności trzech kryteriów.

Co oznacza osiągnięcie zerowej emisji netto?

Neto Zero emisji oznacza, że tyle samo CO2 usuwa się z atmosfery w miarę emisji. Pomimo opracowanych w ostatnich latach zrównoważonych technologii, emisja dwutlenku węgla nadal rośnie. Obecne zobowiązania w zakresie ochrony klimatu nie są wystarczające do osiągnięcia celu 1,5 stopnia. Net Zero dąży do podniesienia standardu neutralności węglowej. Oznacza to, że przedsiębiorstwa muszą ustalić minimalny cel w zakresie redukcji emisji CO2. Powinny też stopniowo rozwijać projekty ochrony klimatu ograniczające emisję CO2 (Carbon Removal).

Biuletyn HEWI

Biuletyn HEWI dostarcza dostosowane do potrzeb i związane z tematem wiadomości o produktach, usługach i wydarzeniach.

Miesięcznie

Istotne

Indywidualnie

HEWI MAG